Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

WATRA_TEAM

 

Strona głównaWydarzenia i aktualnościRegulamin

 

     

 

 

Regulamin Klubu Wolontariusza WATRA_TEAM

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

 

 

I Postanowienia ogólne

 

Klub Wolontariusza (w dalszej części regulaminu nazywany Klubem) to wspólnota niezależna politycznie, otwarta na wszystkich, którzy chcą nieodpłatnie i w dobrej wierze pomagać innym.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego w zależności od potrzeb społecznych i przekonań osobistych.

Klub jest inicjatywą ludzi, którzy chcą:

 • pomagać najbardziej potrzebującym,
 • reagować czynnie na potrzeby środowiska lokalnego,
 • inicjować działania w środowisku lokalnym,
 • wspomagać inicjatywy charytatywne, kulturalne i inne, przyczyniające się do poprawy warunków życia członków społeczności.

Klub został powołany w celu wspierania organizacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców powiatu w zakresie kultury, sportu, edukacji. Klub nie posiada osobowości prawnej.

Na czele Klubu stoi zespół zarządzający - Rada Klubu składająca się z trzech osób. Przedstawicielem Rady jest Koordynator Klubu.

 

II Prawa i obowiązki członków

 

Członkiem Klubu może być każdy, kto pragnie służyć innym oraz respektuje zasady Klubu, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu pod warunkiem dostarczenia Koordynatorowi Klubu pisemnej zgody opiekunów prawnych.

W Klubie obowiązują następujące zasady:

 • zasada pracy nad własnym rozwojem,
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada troski o los słabszych.

Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy oraz troską o innych. Podstawą relacji między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji z innymi Klubami i partnerami.

Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w dowolnym wymiarze.

Wszyscy Wolontariusze zrzeszeni w Klubie mają takie samo prawo do podejmowania decyzji związanych z aktywnością Klubu.

Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

 

III Cele i sposoby działania

 

Podstawowym zadaniem Klubu jest wspieranie aktywności jego członków.

Celem Klubu jest rozwijanie wśród obywateli postawy zaangażowania w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, a także zapoznawanie z ideą wolontariatu.

Celem Klubu jest wypracowanie systemu włączania członków Klubu do działań wolontariatu i wykorzystanie ich umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz osób potrzebujących lub w pracach na rzecz poprawy warunków życia społecznego.

Celem Klubu jest wspieranie ciekawych inicjatyw o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Klub stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Klub prowadzi warsztaty, szkolenia i cykliczne spotkania wolontariuszy.

Angażowanie ludzi do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • wzajemne kontakty przyjacielskie,
 • organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie,
 • przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, strona internetowa itp.).

Klub w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

Klub angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne).

Klub włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych itp.).

Dla zwiększenia efektywności działań klub może podejmować współpracę z organizacjami i instytucjami podejmującymi inicjatywy zgodne z celami Klubu.

 

IV Funkcjonowanie Klubu

 

Standardy funkcjonowania Klubu:

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy,
 • przygotowanie ochotników do pracy wolontariusza,
 • koordynacja pracy wolontariuszy,
 • monitorowanie działań wolontariuszy,
 • ewaluacja pracy wolontariuszy.

Spotkania klubu odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

V Majątek i fundusze

 

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się Rada Klubu (w porozumieniu i współpracy z pozostałymi członkami).

Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na rozwijanie Klubu (np. działalność informacyjna, szkoleniowa itp.).

 

VI Postanowienia końcowe

 

Klub zostaje zawiązany na czas nieokreślony.

Za początek działalności klubu uważa się datę podpisania niniejszego regulaminu przez założycieli.

Zmiana regulaminu jest możliwa pod warunkiem zgody bezwzględnej większości członków klubu. W przypadku niemożności podjęcia decyzji zwykłą większością głosów, głos Koordynatora liczony jest podwójnie.

Klub może zostać rozwiązany za jednomyślną zgodą zrzeszonych Wolontariuszy.

 

Podstawa prawna:

Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59 za zmianami).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami).

 

 

Copyright © 2010-2022 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie