Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PROJEKTY EFS

Szkoła Kluczowych Kompetencji

 

SKKMatematykaTechnologia informacyjnaJęzyk rosyjskiPrzedsiębiorczość

 

     

 

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczęła się w naszej szkole realizacja Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie natomiast partnerami regionalnymi są:

 

• Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

• Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

• Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu

• Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu.

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

Celem Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej. Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:

 

- lubelskiego,

- podlaskiego,

- mazowieckiego,

- podkarpackiego,

- świętokrzyskiego.

 

Z województwa świętokrzyskiego w Projekcie biorą udział następujące szkoły:

 

1. Zespół Szkół Ekonomicznych im M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Stefana Okrzei 63

3. Zespół Szkół Informatycznych im. J. Hauke-Bosaka w Kielcach, ul. Hauke-Bosaka 1

4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowej, ul. Koniecpolska 40

6. Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 68

8. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49

10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Kopernika 8

 

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" będzie realizowanych cztery:

 

1. Porozumiewanie się w językach obcych:

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym - na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

 

2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:

a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują - w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

 

3. Kompetencje informatyczne:

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

 

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość:

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

 

W naszej szkole w ramach projektu realizowane są opracowane przez czterech nauczycieli autorskie programy kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie nauczania takich przedmiotów jak:

 

• matematyka – klasa I E Technikum w zawodzie technik ekonomista, autorski program nauczania z matematyki opracowany przez mgr Włodzimierza Piaseckiego;

• technologia informacyjna - klasa I H Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, autorski program nauczania z Technologii informacyjnej opracowany przez mgr Alicję Garus;

• język rosyjski – klasa II T Technikum w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego, autorski program nauczania z języka rosyjskiego opracowany przez mgr Pawła Kisiel;

• przedsiębiorczość – klasa II I Technikum w zawodzie technik informatyk, autorski program nauczania z podstaw przedsiębiorczości opracowany przez mgr Paulinę Haja.

 

Młodzież z naszej szkoły biorąca udział w programie będzie się uczyć zgodnie z obowiązującym program nauczania, ale realizowany on będzie nowoczesnymi metodami. Uczniowie z klas objętych projektem otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne takie jak: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, zeszyty, przybory szkolne, kalkulatory, pendrive. Uczniowie z tych klas będą mieli możliwość wzięcia udziału w Kołach Naukowych oraz wakacyjnych Obozach Naukowych.

 

Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji w naszej szkole — wydarzenia:


 

Seminarium inaugurujące rozpoczęcie projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego — 06.03.09.

 

Spotkanie plenarne wszystkich kompetencji województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu – 20.04.09.

Dnia 20 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach rozpoczęcia i realizacji programu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Spotkanie miało miejsce w siedzibie partnera regionalnego projektu – w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wszystkich szkół województwa świętokrzyskiego oraz nauczyciele wszystkich kompetencji biorących udział w programie. Podczas spotkania miało miejsce między innymi podpisanie umów dotyczących tworzenia autorskich programów przez nauczycieli z każdej kompetencji.

 

Warsztaty z metodyki programu rozwijania kompetencji kluczowych dla nauczycieli wdrażających poszczególne kompetencje zorganizowane w poszczególnych regionach — 22 — 25.06.09.

Pod koniec czerwca odbyły się kolejne spotkania w ramach programu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Tym razem w poszczególnych regionach. Spotkania odbywały się w II turach: 22 i 23 czerwca oraz 24 i 25 czerwca. Warsztaty dla przedsiębiorczości odbyły się w Czudcu, dla języków obcych w Sandomierzu, dla matematyki w Radomiu natomiast dla technologii informacyjnej w Supraślu. Na zajęciach tych mieliśmy możliwość między innymi zaprezentować swoje autorskie programy, podzielić się uwagami i spostrzeżeniami a także odbyły się warsztaty na temat ewaluacji programów autorskich.

 

I cykl Seminariów kwartalnych dla nauczycieli w ramach Platformy Kompetencji — 12.10 — 23.10.09.

Dnia 23.10 zakończył się pierwszy cykl Seminariów kwartalnych zorganizowanych w ramach PLATFORMY KOMPETENCJI. Były to dwudniowe warsztaty dla nauczycieli naszej szkoły wdrażających opracowane przez siebie programy nauczania poszczególnych kompetencji. Począwszy od dnia 12 października 2009 r. spotykali się kolejno nauczyciele języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej.

 

 

W trakcie trwania seminariów, poświęconych wymianie doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania programów kompetencji kluczowych, zorganizowano warsztaty dla każdej grupy nauczycieli. W ramach warsztatów odbyły się następujące zajęcia:

• Motywowanie uczniów do nauki. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu z zakresu motywowania. W trakcie warsztatów zaś nauczyciele dzielili się własnymi doświadczeniami odnośnie skutecznego motywowania uczniów do nauki. Zajęcia w głównej mierze sprzyjały poznawaniu nowej wiedzy oraz doskonaleniu własnych umiejętności motywowania uczniów w trakcie realizacji procesu dydaktycznego. Zajęcia prowadzone były przez psychologów, doświadczonych trenerów;

• Analiza szczegółowych wyników grupowych diagnoz psychologicznych poszczególnych klas w zakresie każdej kompetencji. Nauczyciele zapoznali się również z interpretacją wyników wszystkich uczniów. Uzyskane informacje pozwolą nauczycielom na poznanie predyspozycji uczniów co z kolei ułatwi dostosowywanie form i metod pracy z uczniami do możliwości zdiagnozowanej grupy;

• Analiza szczegółowych wyników przeprowadzonych diagnoz merytorycznych;

• Możliwości wykorzystywania Portalu Internetowego Projektu do wymiany doświadczeń w trakcie wdrażania autorskich programów kształtowania Kluczowych Kompetencji;

• Poznawanie własnych predyspozycji zawodowych w ramach poszczególnych kompetencji kluczowych przez nauczycieli.

 

Opracowanie: Paweł Kisiel

 

Trzecia edycja Kół Naukowych

 

Podsumowanie projektu "Szkoła Kluczowych Kompetencji" w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

 

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie