Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

W Jędrzejowie kształcimy zawodowo

 

duże logo projektu  nowa pracownia logistyczna  nowa pracownia logistyczna

 

Okres realizacji:

01 września 2020 r. – 31 sierpień 2022 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Partnerzy:

NIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie Technik Logistyk w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkoły przez doposażenie pracowni zawodu technik logistyk w m.in. nowoczesny sprzęt multimedialny, oprogramowanie komputerowe do praktycznej nauki zawodu, urządzenie transportu wewnętrznego, z której korzystać będą kolejne roczniki uczniów, uzupełnienie umiejętności zawodowych 6 nauczycieli (4K,2M) we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 48 uczniów (12K i 36M) przez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć do końca VIII 2022 r. Cel Główny Projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego. Projekt realizuje cel szczegółowy przez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kierunku zwiększenia praktycznych jej elementów i pogłębia współpracę z pracodawcami dla zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

 

Planowane efekty:

 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.](1)
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (4K) i (1M)
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby](11K) i (33M)
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (12K) i (36M)
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] (13K) i (36M)
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] (4K) i (2M)
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] (1)
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (16K) i (38M)
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

 

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowi szkoła, uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Jędrzejów z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Opis działań:

 • Zadanie 1 - Odbycie staży zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych projektem
 • Zadanie 2 –Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • Zadanie 3 -Doposażenie pracowni zawodu Technik Logistyk w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu
 • Zadanie 4 – Doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli zawodu
 • Zadanie 5 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 416 000,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 387 380,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 7 703,70 zł

Wkład własny: 28 620,00 zł

 


 

Do pobrania:

 

Regulamin projektu

Informacja o rekrutacji do projektu

 


 

„Logistycy Konarskiego” zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe

 

Uczniowie z klasy 3L kształcącej w zawodzie technik logistyk biorący w bieżącym roku szkolnym udział w realizacji projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo” są właśnie na finiszu kursu na operatora wózka widłowego kat. II WJO. Uczniowie odbyli już zajęcia teoretyczne, ostatnie grupy kończą już ćwiczenia praktyczne... czytaj dalej »

 

 

Technicy logistycy zgłębiają tajniki branży FRESH LOGISTIC

 

14 czerwca 2021 godz. 6:00 - mimo bardzo wczesnej pory uczniowie klasy 3L biorący udział w projekcie „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo” pełni energii i ciekawi nowych doświadczeń rozpoczęli wyjazd edukacyjny do FM LOGISTIC Mszczonów. Na miejsce dotarliśmy punktualnie i rozpoczęliśmy od ubrania się od stóp do głów: po pierwsze w ciepłe kurtki, po drugie w środki ochrony indywidualnej... czytaj dalej »

 

 

Nowa pracownia logistyczna w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

 

W ramach projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo” realizowanego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach w „Konarskim” powstała nowocześnie wyposażona pracownia do kształcenia w zawodzie technik logistyk. W pracowni znajduje się 16 laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi magazynów LoMAG oraz projektowania tras przewozu towarów EMapa Transport... czytaj dalej »

 

 


 

Staże uczniowskie - zgłoszenia pracodawców >>> formularz zgłoszeniowy

 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie Technik Logistyk poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm z terenu powiatu jędrzejowskiego, zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów – Technik Logistyk w ramach projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo”.

Jednym z zadań projektu „W Jędrzejowie kształcimy zawodowo” jest organizacja 150-godzinnych, wakacyjnych staży dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

Przedsiębiorca organizujący staże może otrzymać 600,00 zł netto na działania związane z przygotowaniem miejsca pracy oraz rekompensatę niezbędnych kosztów na jednego ucznia. Ponadto dla opiekuna stażysty przewidziano wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami jednak nie więcej niż w kwocie 500 zł na czterech stażystów. Ekwiwalent pieniężny za organizację stażu oraz opiekę nad uczniem wypłacane są przedsiębiorcy na podstawie noty obciążeniowej. Z każdym przedsiębiorcą zawierane są umowy trójstronne. Na staż jeden przedsiębiorca może przyjąć minimalnie 4, a maksymalnie 8 uczniów.

Prosimy o zgłoszenia poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego mailem na adres: biuro@fundacja-cel.pl lub przesłanie/złożenie formularza do biura Projektu pod adresem ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce.

Termin zgłoszeń pracodawców do programu stażowego upływa dnia 10.06.2021 r. Po wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem, że skierowanie stażysty nastąpi tylko w przypadku, kiedy nie dokonał wyboru spośród pracodawców, którzy zgłosili swój akces w pierwszym terminie.

„W Jędrzejowie kształcimy zawodowo” to kompleksowy projekt, który ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie