Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PROJEKTY EFS

Edukacja Zawodowa w Praktyce

 

     

 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie przystąpiło do realizacji systemowego projektu zainicjowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pn. "Edukacja Zawodowa w Praktyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

 

Szczegóły projektu

 

W dniu 30.09.2013 r. w Milanowskiej Wólce odbyła się konferencja inaugurująca projekt systemowy "Edukacja zawodowa w praktyce" w której wzięli udział nauczyciele z naszej szkoły - koordynatorzy projektu: Jolanta Tompolska i Alicja Garus oraz nauczyciele wspierający Anna Białek-Wątor i Stanisław Wilk.

Projekt realizowany jest w ramach DZIAŁANIA 9.2.- Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

O projekcie:

 

Adresaci projektu:

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych. W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

 

Cel główny projektu:

Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Cele szczegółowe projektu:

- Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

- Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

- Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych przez 1000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

- Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

- Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 200 nauczycieli szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 2000 uczniom / uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:

- ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych),

- ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej,

- doposażenie szkół Beneficjentów Ostatecznych (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000 zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/ szkołę)), dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.

 

Wsparcie zostanie udzielone 1000 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez ich udział:

- w 160-godzinnych płatnych stażach (50 osób),

- w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (950 osób).

 

Wsparcie zostanie udzielone 200 nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:

- ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej,

- opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT.

Stanisław Wilk

 

   

 


 

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu "Edukacja zawodowa w praktyce"

Szkolenie dla uczniów

Szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia stacjonarne i learningowe

Staż i praktyki

Prezentacja projektu – stoiska zawodowe

ZUS

Program praktyk

Publikacje książkowe

Prezentacja projektu

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie